ESEMÉNYNAPTÁR

Az állattartást városunkban a 20/1997. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet különbséget tesz a haszonállat, a kedvtelésből tartott állat és a saját szükséglet kielégítésére tartott állatok között.

Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással kapcsolatos tevékenysége során mások jogai, jogos érdekei ne szenvedjenek sérelmet, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére, valamint a káros rovarok és rágcsálók szaporodására, tehát állatot csak úgy lehet tartani, hogy az ne zavarja a környezetét, különös tekintettel a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan. Aki tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Továbbá a jegyző az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti; végső soron az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Állattartással kapcsolatos eljárás:
Az eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. A kérelmet személyesen az Ügyfélszolgálaton, postai úton, telefonon, e-mail-en lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,
 • amennyiben ismert, az állattartó személyes adatait,
 • a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírását,
 • a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,
 • 3000 ,- Ft illetékbélyeget.

Az ügymenet leírása:
A bejelentést követően az állattartás helyszínén hatósági ellenőrzést végzünk. Amennyiben az állattartás sérti a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, az állatvédelmi hatóság, azaz a kerület jegyzője határozatban szólítja fel az állattartót a jogszabálysértő állapot megszüntetésére.

Ebnyilvántartás
A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal a település közigazgatási területén tartott ebekről nyilvántartást vezet, amely az ebtartó adatain kívül (név, lakcím, telefonszám) az eb azonosítási adatait (nevét, fajtáját, ivarát, születési évét, színét, chipszámát, stb.) és tartási helyét tartalmazza.
Az ebtartó köteles hivatalunknál bejelenteni, ha az eb
 • a három hónapos kort elérte,
 • elhullott, vagy elveszett,
 • tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
 • új tulajdonoshoz került.

Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen az Ügyfélszolgálaton, a Fő tér 3. szám alatti gyűjtőládában, postai úton, vagy e-mailben lehet benyújtani.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.

Ebösszeírás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a a jegyző hatáskörébe utalja a kerületben található ebek összeírását.
A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, melynek alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Városunkban a gyepmesteri feladatok ellátását az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár Homok sor 7.) végzi. Kóbor ebek észlelésével kapcsolatos bejelentést a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán lehet tenni személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon: 74/570-800, 30/244-4825.

Méhtartás
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
Kérünk minden állattartót, hogy környezetünk tisztaságának, valamint egészségünk megóvása érdekében tartsák be a vonatkozó szabályokat!
Kapcsolódó jogszabályok:
 • az állatok tartásáról szóló 20/1997. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelet
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. számú törvény
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
 • az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet
 • veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
 • a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Kapcsolódó dokumentumok:


Ügyintéző: Forró Lajos
6. számú iroda, tel.: 74/570-800/106. mellék, e-mail: tamasikozter@tamasi.hu
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei