ESEMÉNYNAPTÁR

Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató ipari tevékenységek végzésének engedélyezése


A rendelet hatálya alá tartozó ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével- csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző köteles helyszíni szemlét tartani. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az építési szabályzat alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozatban dönt. A telepengedély megadását követően telepengedély-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi, az arról vezetett nyilvántartást nyilvános. Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:
  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM. rendelet

Eljáró szerv: Tamási Város Jegyzője 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Illetékességi terület:
Tamási Város közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma: A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal lehet benyújtani.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Csatolandó mellékletek:
  • A telep helyszínrajza
  • Nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímre (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • Haszonélvezet esetében, ha a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
Hivatalból beszerzendő mellékletek:
  • A telep valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja

Az eljárás díja: 5.000,-Ft. igazgatási szolgáltatási díj, amelyet csekken vagy átutalással kell az önkormányzat számlájára megfizetni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A kitöltött nyomtatvány a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági és Igazgatási Osztályán személyesen vagy postai úton -7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.- nyújtható be.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő: 21 nap

ügyintéző: Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei