Szálláshely-szolgáltatási tevékenység


A rendelet alkalmazásában:
 • szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;
 • szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;
 • szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
 • panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz;
 • kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik;
 • üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától;
 • közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy;
  • egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)–g) pontok alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat
  • falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km² népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek és területeknek idegenforgalmi célú üzletszerű hasznosítására vonatkozóan.
Szálláshely-üzemeltetési engedély arra a szálláshelyre és arra a szálláshely-típusra adható ki, amely megfelel a rendelet 1. számú mellékletében szálláshely-típusonként meghatározott követelményeknek. A szálláshely-üzemeltetési engedélyeztetési eljárásban - az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével - külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül a szálláshely, valamint a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök. A jegyző a szálláshely-szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg igazolást ad ki. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyeket nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek. A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül – igazolásának leadásával egyidejűleg – bejelenteni.

Eljáró szervezeti egység: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági és Igazgatási Osztálya

Illetékességi terület: Tamási város közigazgatási területén lévő szálláshelyek.

A kérelem kötelező tartalma: A kérelmet a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata - a tulajdoni lap kivételével -
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 • a szálláshely, valamint a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja
 • szakhatósági állásfoglalások

Az eljárás illetéke:
3.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
személyesen (ügyfélfogadási időben) vagy postai úton

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
Kérelem szálláshely-szolgáltatási tevékenységhezSegédlet a „Kérelem szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez” nyomtatvány kitöltéséhezSzálláshely megszűnés bejelentése

Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően.

Ügyintézési határidő: 21 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Tamási Város Jegyzője.

Ügyintéző:
Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei