ESEMÉNYNAPTÁR

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 37.050,. Ft.-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülők esetében pedig a 39.900,. Ft. –ot feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyon értékű jog) értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft). Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
  • utolsó havi nettó keresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (GYED, GYES, családi pótlék, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
  • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
  • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és/vagy gyámhatósági határozat,
  • a szülők egyedülállóságát igazoló irat (jogerős bírósági végzés másolata, vagy erre vonatkozó nyilatkozat)
  • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
  • nagykorú, középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján jogosult a bölcsődés, óvodás, 1- 8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben elhelyezett (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamos) gyermekek után az intézményi térítési díj 100 %- ának kedvezményként való biztosítására, középiskolai évfolyamokban az intézményi térítési díj 50%- ának kedvezményként való biztosítására. Akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 5800,-Ft pénzbeli támogatás kerül folyósításra.

Az eljárás illetékmentes.
ügyintéző: Boros Alexandra
tel.: 74/570-800
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei