Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység


A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását valamint az üzlet megszűnését megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Bejelentés-köteles termékkörök listáját a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Eljáró szervezeti egység: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági és Igazgatási osztálya, Igazgatási Csoport

Illetékességi terület: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli értékesítés esetében: Tamási Város közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek.
Csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében: tamási székhellyel rendelkező vállalkozások.

A kérelem kötelező tartalma: A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Az eljárás illetéke: 3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 • személyesen a hivatalunkban (ügyfélfogadási időben)
 • postai úton.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: 15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Tamási Város Jegyzője

Működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység


A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Eljáró szervezeti egység:
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal, Titkársági és Igazgatási Osztály

Illetékességi terület: Tamási Város közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.

A kérelem kötelező tartalma:
A kérelmet a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
 • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • igazolás a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 • az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja
 • szakhatósági állásfoglalások

Az eljárás illetéke: 10.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
 • személyesen hivatalunkban (ügyfélfogadási időben),
 • postai úton.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:

Az irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdését megelőzően.

Ügyintézési határidő:
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv: Tamási Város Jegyzője

Ügyintéző: Horváth Lászlóné
tel.: 74/570-800

Bejelentés-köteles termelő és szolgáltató ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyintézés


A rendelet hatálya alá tartozó ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével- csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység a megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható.
A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a tevékenység végezhető, akkor a bejelentés-köteles tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a bejelentőnek és szakhatóságoknak, akik – amennyiben a tevékenység feladat-és hatáskörüket érinti- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentés-köteles tevékenységről nyilvántartást vezet, mely nyilvános. Az ipari tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentéshez formanyomtatvány használata kötelező, amely a jogszabály melléklete szerinti adattartalmú.
Mellékleteként szerepel továbbá a bejelentés-köteles tevékenységek listája.

Az eljárás jogi alapja:
 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Eljáró szerv:
Tamási Város Jegyzője 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.

Illetékesség: Tamási Város közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma: A bejelentést az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 3. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni. A nyomtatvány Tamási Város honlapjáról letölthető.

Csatolandó mellékletek:
 • Nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímre (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • Haszonélvezet esetében, ha a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
 • A telep valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapja
A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok:
Az eljárás díja: 3.000,- Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A kitöltött nyomtatványt a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági és Igazgatási Osztályán postai úton lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő: 30 nap
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei