ESEMÉNYNAPTÁR

A jegyzői hatáskörbe a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan a hagyatéki leltár felvétele tartozik.
Az eljárás megindítása:
 • a hagyatéki eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának a hatósághoz történő megérkezése után indul meg,
 • a hagyatéki eljárás megindulhat annak a személynek a kérelme alapján is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik,
 • a hagyatéki eljárás lefolytatására az eljáró hatóságnak a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésére,
 • a hagyaték leltározására az elhalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző az illetékes, amennyiben az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye nem ismert és nem is állapítható meg, akkor a leltár felvételéről a hagyatéki vagyon fekvése helye szerint illetékes jegyző intézkedik,

Az eljárás folyamata:
 • az eljárás megindulása után a hagyatéki ügyintéző a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerből hivatalból legyűjti az örökhagyó tulajdonában lévő összes ingatlant,
 • a legyűjtött ingatlanok alapján az ügyintéző megkeresi az ingatlan fekvése helye szerinti önkormányzat jegyzőjét az ingatlanra (ingatlanokra) vonatkozó adó-és értékbizonyítvány kiállítása céljából,
 • az adó-és értékbizonyítványnak az eljáró hatósághoz megérkezése után a leltárelőadó írásban, vagy ha információja van róla, telefonon megkeresi a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányán megjelölt temetést intéző hozzátartozót a hagyatéki leltár felvétele céljából.

A hagyatéki leltár felvétele:
 • a hagyatéki leltár felvételére kiküldött értesítésben ( vagy telefonon) a hagyatéki leltárban résztvevő személyt tájékoztatni kell arról, hogy a leltárfelvételre - az ingatlan adatokon kívül – milyen iratokat, adatokat hozzon magával, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők:
  • az örökhagyó halotti anyakönyvi kivonata,
  • a törvényes és/vagy végrendeleti örökösök személyes adatait, pontos lakcímét,
  • végintézkedés, öröklési szerződés, ajándékozási szerződés esetén a az eredeti okiratok másolatát, illetőleg arra vonatkozó információt, hogy az eredeti irat hol és kinél van elhelyezve,
  • ingóvagyont képező értékpapírt, takarékbetétkönyvet, részvényt, életbiztosítási kötvényt, pénzintézetnél vezetett számlát, hitelfelvételről szóló szerződést,
  • gazdasági társaság, társas vállalkozás iratait pl. tagi részesedés, osztalék miatt stb.,
  • személygépkocsi, motorkerékpár, teherautó forgalmi engedélye és törzskönyve,
  • esetlegesen elmaradt utolsó havi nyugdíj összegéről szóló, vagy egyéb fel nem vett más jogcímen folyósított járadék összegét igazoló irat, szelvény, azonosító stb.,
  • a cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozottan cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének adatai,
  • hagyatéki teher illetve követelés bejelentése esetén az ezeket igazoló iratok, adatok, illetve, hogy a hagyatéki tárgyakra ki-és milyen jogcímen jelent be igényt.

Kötelező ingóleltárt felvenni abban az esetben, ha a hagyatéki eljárásban a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személy érdekelt.

A hozzátartozónak akkor is meg kell jelennie a hagyatéki leltár felvételén, ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső ingó vagyontárgy nem maradt, mivel az eljárás lezárásához szükséges egy hivatalos jegyzőkönyvbe foglalt nemleges nyilatkozat felvétele.

A hagyatéki leltár felvételét követően az iratanyag megküldésre kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közjegyző részére.
Amennyiben kiskorú, vagy gondnokolt személy is érintett az öröklésben, akkor a hagyatéki leltár egy példánya az illetékes járási hivatal gyámhivatalának is megküldésre kerül.
Abban az esetben, ha az örökhagyó nem magyar állampolgár, akkor az állampolgársága szerinti külképviseletnek is meg kell küldeni a hagyatéki leltár egy példányát.

A hagyatéki eljárás – alapesetben – a hagyatéki leltárnak a közjegyző és az egyéb érdekelt hatóságok részére történő megküldésével lezárul.

A jegyző előtt folyó hagyatéki eljárás díj-és illetékmentes.


ügyintéző: Laczáné Molnár Erika
tel.: 74/570-800
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei