ESEMÉNYNAPTÁR

Elektronikus Anyakönyv (EAK) vezetése

1895. október 1. napjától 2014. június 30. napjáig vezetett papíralapú anyakönyvi alapbejegyzések folyamatosan, szükség szerinti rögzítése az új EAK rendszerbe.

Születési esemény anyakönyvezése

Tamási városban nem jellemző, hiszen a város kórházzal nem rendelkezik.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Mind születendő, mind pedig megszületett gyermekre bármely anyakönyvvezető előtt személyesen tehető.
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételénél vizsgálni kell a benyújtandó iratok meglétét és az eljárás jogszerűségét.

A születendő gyermekre megtenni kívánt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozathoz szükséges iratok:
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás apai elismerő nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell:
  • a szülés várható időpontját,
  • a vélelmezett fogantatási időt,
  • valamint a szülés várható helyét,
  • kiállítás dátumát,
  • kiállító orvos aláírását és pecsétjét.
 • az elismerést tevő apa és az anya érvényes, a személyazonosságát és a magyar állampolgárságát
 • igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, útlevél, és a lakcímet igazoló hatósági
 • bizonyítvány (lakcímkártya)),
 • elvált, vagy özvegy családi állapotú anya esetén a családi állapot igazolására szolgáló irat (pl.:
 • jogerősített vagy véglegesített bírói ítélet, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, halotti
 • anyakönyvi kivonat).

A megszületett gyermekre megtenni kívánt apai elismerő nyilatkozathoz csatolandó iratok:
 • a születendő gyermeknél leírt személyes okmányok, és az anya családi állapotát igazoló okiratokon kívül szükséges
  • a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • lakcímét igazoló hatósági igazolványa.

Házasságkötés

A házasságkötés országos illetékességgel bír, amely azt jelenti, hogy a házasulandók annál az anyakönyvezetőnél köthetnek házasságot, ahol a házassági szándékukat bejelentették.
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel.
Házassági szándék bejelentéséhez mindkét fél együttes, személyes jelenléte szükséges.

A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:

 • mindkét házasulandó születési anyakönyvi kivonata,
 • a személyazonosságot és az állampolgárságot igazoló okiratok, és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),
 • elvált, vagy özvegy házasulandó fél esetében családi állapot igazolására van szükség, amelyet elvált házasulandó esetében jogerősített vagy véglegesített bírói ítélettel, záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, özvegy családi állapot esetében pedig halotti anyakönyvi kivonattal, vagy a haláleset tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal kell igazolni.

A házasság megkötésére a bejelentkezéstől számított harmincegyedik naptól kerülhet sor.
A kötelező várakozási idő alóli felmentésért alapos indokkal a házasságkötés helye szerinti jegyzőhöz lehet kérelemmel fordulni. A kérelem illetékmentes. Az illetékes jegyző a kötelező várakozási idő alóli felmentés megadásáról, vagy megtagadásáról a házasulandó feleket határozattal értesíti.
A házasulandó feleknek a munkaidőn, és/vagy az önkormányzat hivatali helyiségen túli házasságkötési kérelme esetében Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének aházasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló 25/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete szerinti kérelmet kell előterjeszteniük Tamási Város Jegyzőjéhez, aki a rendeletben foglalt feltételek megléte esetén engedélyezi a fent hivatkozott rendeletben foglaltak alapján a házasság munkaidőn, és/vagy hivatali helyiségen kívüli megkötését.
Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően tűzi ki.
A házasulandó feleknek kell gondoskodniuk a tanúkról, akik nagykorú, és cselekvőképes személyek lehetnek.

Külföldi állampolgár házasságkötése:

Külföldi állampolgár házasságkötésére irányuló szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető vizsgálja, hogy a jogszabályi előírásokban foglalt előfeltételek fennállnak-e.
A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges iratok (alapesetben):
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • családi állapot igazolás,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolás,
 • tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a külföldi házasulandóra irányadó jog szerint a házasságkötésnek nincs törvényi akadálya.
A külföldi házasulandónak az iratokat az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Intézet által történő fordítással ellátva kell benyújtani.
Az anyakönyvvezető a fent felsorolt iratokat a házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel együtt az iratok elfogadhatóságának vizsgálata céljából felterjeszti a Tolna Megyei Kormányhivatal anyakönyvi szervéhez.
Amikor az anyakönyvi szervnek a külföldi okiratok elfogadhatóságáról vagy a felmentésről szóló döntése az anyakönyvvezetőhöz megérkezett, a házasságkötés az onnan számított 31. naptól köthető meg.

Amennyiben valamelyik házasulandó fél vagy tanú a magyar nyelvet nem értiés nem beszéli, úgy a házasulandóknak kell tolmácsról gondoskodniuk.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT)

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
A BÉT megkötésének általános szabályai megfelelnek a házasságkötésnél leírtakkal.

Haláleset anyakönyvezése

A haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvezető illetékes, akinek a közigazgatási területén a haláleset történt.
A haláleset bejelentése a halottvizsgálatot végző orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvánnyal történik, amelyhez csatolni kell az elhalt személyi azonosságát igazoló okmányait, és amennyiben hozzátartozó rendelkezésére áll, akkor az elhalt születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonatát.
A halálesetet bejelentheti a hozzátartozó, vagy az, aki a halálesetről tudomást szerzett. Temetkezési vállalkozó által történt bejelentéshez szükséges az elhunyt hozzátartozójának meghatalmazása is.
Anyakönyvezés után az elhalt személyi azonosításra alkalmas okmánya érvénytelenítés után a hozzátartozó kérelme alapján visszaadható.

Névváltoztatási eljárások

Születési családi és utónévváltoztatása:

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezi.
A névváltoztatási kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.
A kérelemhez csatolni kell a névváltoztatással érintett személy, illetve szülő névváltoztatása esetén a névváltoztatással érintett kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Amennyiben a nevet változtató személy házasságban él, és a nevét a házastárs valamilyen formában viseli, és a névváltoztatást rá kiterjedően is kérik, abban az esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is csatolni kell a kérelemhez.
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke első ízben 10.000,-Ft, amelyet a kérelem előterjesztésekor illetékbélyegben kell leróni.
Ugyanazon személy esetében újabb névváltoztatás az első névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 év múlva nyújtható be, és az eljárás illetéke ebben az esetben már 50.000.-Ft.

Házassági név módosítása:

A házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél előlehet terjeszteni.
Házasságban élő személy eseténcsatolni kell, amennyiben rendelkezésre áll, a házassági anyakönyvi kivonatot, elvált családi állapot esetében a jogerősített vagy véglegesített bírói ítéletet.
Illetékbélyegben kell a kérelemhez csatolni az eljárási illetéket, amelynek összeg 3.000.-Ft.
2014. január 1. napjától a férfiaknak is van házassági nevük, tehát a házassági névmódosítás szabályai rájuk is vonatkoznak.

Egy új névváltoztatási lehetőség jogi feltételeit teremtette meg a jogalkotó azzal, hogy az anyakönyvi törvényben foglaltak alapján lehetővé tette, hogy az a nő, akinek a házassága a házastársa halálával szűnt meg, a volt házastársa nevét az addig használt formában viselhesse tovább.
(Például, ha valaki a házassági nevét GIPSZ JAKABNÉ-ként viselte egész élete során, de a házastársa halálának anyakönyvezésekor kiderült, hogy a házasságkötéskor a házassági neve GIPSZ JAKAB JÓNÁSNÉ volt, kérheti, hogy a házastárs haláláig viselt GIPSZ JAKABNÉ nevet viselhesse tovább.)
A kérelemhez csatolni kell minden olyan személyes okmányt (pl. személyi igazolvány) amivel a kérelmező igazolni tudja, hogy a házastárs haláláig hogyan viselte a nevét. A kérelmet az anyakönyvi szerv bírálja el,ezen névváltoztatási eljárás illetékmentes.

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét magyar anyakönyvnek is tartalmaznia kell, ezért a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint magyar állampolgárságú hozzátartozója halálesetének hazai anyakönyvezését.
Hazai anyakönyvezni kell az állampolgársági eljárás keretében magyar állampolgárságot szerzett személyek anyakönyvi eseményeit is.
A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, vagy konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.
A hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell a személyazonosításra alkalmas iratokat, és a külföldön történt anyakönyvi eseményről kiállított okiratokat hiteles magyar fordítással ellátva (OFFI).

Anyakönyvi kivonat kiállítása

Elektronikus úton igényelt anyakönyvi okirat kiállításáraaz elektronikus anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi bejegyzésről a nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.
Az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat iránti kérelemben megjelölt kézbesítési cím szerinti anyakönyvvezető illetékes.
Ha a kérelmező az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonatot személyesen kívánja átvenni, az anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelemben az átvétel helyeként megjelölt települési önkormányzat anyakönyvvezetője illetékes.

Személyesen igényelt anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmetbármely anyakönyvvezetőnél, vagy hivatalos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni.
Az anyakönyvi kivonat kiállítására a kérelem benyújtását követően csak akkor kerülhet sor, ha a 2014. július 1. előtt anyakönyvezett eseményeket, amelyek még a papíralapú anyakönyvben szerepelnek, az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető már felrögzítette az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe.
A 2014. július 1. után történt anyakönyvi események, illetve a papíralapú anyakönyvben szerepelő, de már az elektronikus rendszerben rögzített anyakönyvi eseményekről bármely települési anyakönyvvezető tud anyakönyvi kivonatot kiállítani.
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Állampolgársági eljárással kapcsolatos anyakönyvvezetői teendők

Az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyintézés 2013. január 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe került, tehát minden, az állampolgársággal kapcsolatos kérelmet náluk kell benyújtani.
Nem változott azonban az állampolgársági eskü intézménye, ugyanis akkor válik valaki magyar állampolgárrá, ha a választása szerinti település polgármestere előtt állampolgársági esküt, vagy fogadalmat tesz. Az eskü és fogadalom egyenértékű.
A magyar állampolgárság megszerzésének időpontja az eskütétel napja.
Az anyakönyvvezető koordinálja az eskütétellel kapcsolatos feladatokat, és elvégzi az eskü, vagy fogadalom letétele előtti és utáni adminisztrációs munkát.

Ügyintéző: Laczáné Molnár Erika
tel.: 74/570-800

Kapcsolódó dokumentumok

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei