1. Elektronikus Anyakönyv vezetése
  Az 1895. évtől 2015. július 1. napjáig vezetett papíralapú anyakönyvi alapbejegyzéseket folyamatosan, szükség szerint rögzíti az új EAK rendszerbe.
 2. Születési esemény anyakönyvezése - Tamási városban nem jellemző, hiszen a város kórházzal nem rendelkezik.
 3. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mind születendő, mind pedig megszületett gyermekre az anyakönyvvezető előtt tehető.
  A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételénél vizsgálja a benyújtandó iratok meglétét és az eljárás jogszerűségét.

A születendő gyermekre megtenni kívánt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozathoz szükséges iratok:

 • a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás apai elismerő nyilatkozathoz, amelynek tartalmaznia kell:
  • a szülés várható időpontját,
  • a vélelmezett fogantatási időt,
  • valamint a szülés várható idejét.
 • az elismerést tevő apa és az anya érvényes, a személyazonosságát és a magyar állampolgárságát igazoló okmányokat (személyazonosító igazolvány, új, kártyás típusú vezető engedély, útlevél, és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)),
 • elvált, vagy özvegy családi állapotú anya esetén a családi állapot igazolására szolgáló irat (pl.: jogerős bírói ítélet, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat).

A már megszületett gyermekre megtenni kívánt apai elismerő nyilatkozathoz csatolandó iratok:

 • a fent, a születendő gyermeknél leírt személyes okmányok, és az anya családi állapotát igazoló okiratokon kívül szükséges a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonata, és a lakcímét igazoló hatósági igazolványa.

Az apai elismerő nyilatkozat bármely anyakönyvvezetőnél megtehető.>

Házasságkötés:

A házasságkötés országos illetékességgel bír, amely azt jelenti, hogy a házasulandók annál az anyakönyvezetőnél köthetnek házasságot, ahol a házassági szándékukat bejelentették.
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:

 • mindkét házasulandó születési anyakönyvi kivonata,
 • a személyazonosságot és az állampolgárságot igazoló okiratok, és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya),
 • elvált, vagy özvegy házasulandó fél esetében családi állapot igazolására van szükség, amelyet elvált házasulandó esetében jogerős bírói ítélettel, záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, özvegy családi állapot esetében pedig halotti anyakönyvi kivonattal, vagy a haláleset tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonattal kell igazolni.
 • A házasság megkötésére a bejelentkezéstől számított harmincegyedik napon kerülhet sor.
 • A kötelező várakozási idő alóli felmentésért alapos indokkal a házasságkötés helye szerinti jegyzőhöz lehet kérelemmel fordulni. A kérelem illetékmentes. Az illetékes jegyző a kötelező várakozási idő alóli felmentés megadásáról, vagy megtagadásáról a házasulandó feleket határozattal értesíti.
 • A házasulandó feleknek a munkaidőn, és/vagy az önkormányzat hivatali helyiségen túli házasságkötése esetében a házasságkötés és egyéb családi események megrendezéséről és díjáról szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet szerinti kérelmet kell előterjeszteniük a házasságkötés helye szerinti jegyzőnek, aki a megfelelő feltételek megléte esetén (pl. terembérleti díj megfizetése, külső helyszín esetén a házasságkötés méltóságának megfelelő helyszín) engedélyezi a fent hivatkozott rendeletben foglaltak alapján, a házasság munkaidőn, és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötését.
 • A házasulandó felek kérelmét figyelembe véve kell a házasságkötés időpontját kitűzni.
 • A házasulandó feleknek kell gondoskodniuk a tanúkról, aki nagykorú, és cselekvőképes személy lehet.
Külföldi állampolgár házasságkötése:
 • külföldi állampolgár házasságkötésére irányuló szándékának bejelentésekor az anyakönyvvezető vizsgálja, hogy a családjogi előírásokban foglalt előfeltételek fennállnak-e.
 • a külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges iratok (alapesetben):
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • családi állapot igazolás,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolás,
  • tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a külföldi házasulandóra irányadó jog szerint a házasságkötésnek nincs törvényi akadálya,
  • a külföldi házasulandónak az iratokat az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Intézet által történő fordítással ellátva kell benyújtani,
  • az anyakönyvvezető a fent felsorolt iratokat a házasságkötési szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel együtt az iratok elfogadhatóságának vizsgálata céljából felterjeszti a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz,
 • A házasságkötésre minden iratnak az anyakönyvi hivatalba történő beérkezésétől számított 31. napon köthető meg.

Bejegyzett élettársi kapcsolat:
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni,
 • a BÉT megkötésének általános szabályai megfelelnek a házasságkötésnél leírtakkal.

Haláleset anyakönyvezése:
 • a haláleset anyakönyvezésére az az anyakönyvezető illetékes, akinek a közigazgatási területén a haláleset történt.
 • a haláleset bejelentése a halottvizsgálatot végző orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvánnyal történik, amelyhez csatolni kell az elhalt személyi azonosságát igazoló okmányait, és amennyiben a hozzátartozó rendelkezésére áll, akkor az elhalt születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonatát.
 • a halálesetet bejelentheti a hozzátartozó, vagy az, aki a halálesetről tudomást szerzett. Temetkezési vállalkozó által történt bejelentéshez szükséges az elhunyt hozzátartozójának meghatalmazása is.
 • Az anyakönyvezéshez át kell adni a bejelentőnek az elhalt személyi azonosításra alkalmas okmányait is, amelyet érvénytelenítés után az anyakönyvvezető a hozzátartozó kérelme alapján visszaad.

Névváltoztatási eljárások:
 • Házassági név módosítása:
  • a házassági név módosítására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.
  • a házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely (pl. lakóhely) anyakönyvvezetőnél előlehet terjeszteni,
  • a házassági név módosítására irányuló kérelemhez csatolni kell, amennyiben rendelkezésre áll, a házassági anyakönyvi kivonatot, vagy elvált családi állapot esetében a jogerős bírói ítéletet, vagy a válást tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot,
  • illetékbélyegben kell a kérelemhez csatolni az eljárási illetéket, amelynek összeg 5000.-Ft., és az új házassági nevet tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét, amely 2000.-Ft., összesen tehát a házassági névmódosítás illetéke 7000.-Ft.
  • 2014. január 1. napjától a férfiaknak is van házassági nevük, tehát a házassági névmódosítás szabályai rájuk is vonatkoznak.
 • Születési családi és utónév:
  • magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére- az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi,
  • a névváltoztatási kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél,
  • a kérelemhez csatolni kell a névváltoztatással érintett személy, illetve szülő névváltoztatása esetén a névváltoztatással érintett kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • amennyiben a nevet változtató személy házasságban él, és a nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed, és ebben az esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is csatolni kell a kérelemhez.
  • a születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke első ízben 10.000,-Ft., amelyet a kérelem előterjesztésekor illetékbélyegben kell leróni,
  • ugyanazon személy esetében születési névváltoztatás az első névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 év múlva nyújtható be, és az eljárás illetéke ebben az esetben már 50.000.-Ft.

Egy új névváltoztatási lehetőség jogi feltételeit teremtette meg a jogalkotó azzal, hogy az anyakönyvi törvénybe foglaltak alapján lehetővé tette, hogy az a házastárs, akinek a házassága megszűnt (házastárs halála), az a VOLT házastársa nevét az addig használt formában viselhesse tovább.
 • A kérelemhez csatolni kell annak igazolását– pl. személyi igazolvány, lakcímnyilvántartás alapirata – , hogy a kérelmező a nevét a kért formában használta.
 • például, ha valaki a házassági nevét GIPSZ JAKABNÉ-ként viselte egész élete során, de a házastársa halálának anyakönyvezésekor kiderült, hogy a házasságkötéskor a házassági neve: GIPSZ JAKAB JÓNÁSNÉ volt, akkor a megfelelő iratokkal bármely anyakönyvvezetőnél kérheti, hogy a házastárs haláláig viselt GIPSZ JAKABNÉ nevet viselhesse tovább.
 • a kérelmet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter bírálja el,
 • ezen névváltoztatási eljárás illetékmentes.

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS:
 • magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét magyar anyakönyvnek is tartalmaznia kell, ezért a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint magyarságú hozzátartozója halálesetének hazai anyakönyvezését.
 • hazai anyakönyvezni kell az állampolgársági eljárás keretében magyar állampolgárságot szerzett személyek anyakönyvi eseményeit is.
 • a hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, vagy konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.
 • a hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell a személyazonosításra alkalmas iratokat, és a külföldön történt anyakönyvi eseményről kiállított okiratokat hiteles magyar fordítással ellátva (OFFI).

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA:
 • az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy hivatalos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni,
 • az anyakönyvi kivonat kiállítására a kérelem benyújtását követően csak akkor kerülhet sor, ha a 2014. július 1. előtt anyakönyvezett eseményeket, amelyek még a papíralapú anyakönyvben szerepelnek, az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető már felrögzítette az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe,
 • a 2014. július 1. után történt anyakönyvi események, illetve a papíralapú anyakönyvben szerepelő, de már az elektronikus rendszerben rögzített anyakönyvi eseményekről bármely települési anyakönyvvezető tud anyakönyvi kivonatot kiállítani,
 • az anyakönyvi kivonat kiállítása a születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat megkötése és a haláleset anyakönyvezése után első alkalommal illetékmentes,
 • azt, hogy mely esetekben illetékmentes, vagy illetékköteles az anyakönyvi kivonat további kiállítása, azt a illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályozza,
 • az anyakönyvi kivonat illetéke – amennyiben illetékköteles – 2000.-Ft., amelyet illetékbélyegben kell a kérelemmel egyidejűleg előterjeszteni.
Állampolgársági eljárással kapcsolatos anyakönyvvezetői teendők:
 • az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyintézés 2013. január 1. napjától a járási hivatalok hatáskörébe kerültek, tehát minden, az állampolgársággal kapcsolatos kérelmet náluk kell benyújtani.
 • NEM változott azonban az állampolgársági eskü intézménye, ugyan is akkor válik valaki jogerősen magyar állampolgárrá, ha a választása szerinti település polgármestere előtt állampolgársági esküt, vagy fogadalmat tesz,
 • a magyar állampolgárság megszerzésének időpontja az eskütétel napja lesz,
 • az anyakönyvvezető koordinálja az eskütétellel kapcsolatos feladatokat, és elvégzi az eskü, vagy fogadalom letétele utáni adminisztrációs munkát, pl. átvezeti az személyiadat-és lakcímnyilvántartáson az állampolgárság változását.

Ügyintéző: Laczáné Molnár Erika
tel.: 74/570-800
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei