ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Lakosság!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös érdekünk.

Tamási Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendeletének értelmében a közterületek rendszeres tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat egyrészt a Polgármesteri Hivatal útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával gondoskodik.

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatait a Rendelet tartalmazza, amelynek értelmében az ingatlantulajdonos feladata:

 • A lakótelepek tömbházait körülvevő közparkok kivételével az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, a járdaszakasz előtti árok és ennek műtárgyai folyamatos tisztántartásáról, kaszálásáról és a fű nyírásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz felszórásáról, portalanításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
 • A tulajdonos a fenti bekezdésben írt feladatát az ingatlan határvonalától legfeljebb tíz méteres távolságban köteles teljesíteni.
 • Az egyes ingatlanok (épületek, építmények, területek) tisztán tartásáról – ide értve a növényzet ápolását és egyéb karbantartási tevékenységet is – az ingatlan tulajdonosa, bérlője, kezelője, használója, haszonélvezője köteles gondoskodni.
 • A nem közterületi ingatlanokon összegyűjtött zöldhulladék megfelelő módon történő elszállítása, szállíttatása a tulajdonos kötelessége.
 • A közös tulajdonú ingatlanok esetében a fenti feladatok a tulajdonostársak együttes kötelessége.
 • Amennyiben a tulajdonos e rendeletben foglalt kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat az önkormányzat a tulajdonos költségére elvégeztetheti.

A Rendelet a közterület tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezéseket az alábbiak szerint tartalmazza:

 • A közterületen elhelyezett műtárgyakat (padok, reklámhordozók stb.), az oda ültetett fákat és növényeket rongálni, beszennyezni, azokat elhelyezési vagy telepítési helyükről elvinni tilos.
 • Épületeken, építményeken – az erre kijelölt helyek kivételével – élő növényeken hirdetmények, plakátok elhelyezése, felragasztása tilos.
 • Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagokat a közcsatornába, annak víznyelő aknájába szórni, önteni vagy bevezetni tilos, ennek értelmében kérjük, hogy a zöldhulladékot és az építési munkák során kitermelt földet ne az árkokba helyezzék el, mivel az a csapadékvíz elvezetést gátolja.
 • Szennyvizet közterületre kivezetni, kiönteni tilos.
 • Zöld közterületen járművet mosni tilos.


Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk. Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Tamási Város Jegyzője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei