ESEMÉNYNAPTÁR

Tamási Város Önkormányzata, mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:


2021. május 3. 700 - 1700 óra között
2021. május 4. 700 - 1700 óra között

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE:


Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 1-3.
Intézményvezetői iroda (felső épület)


AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:


Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tamási város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 30. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Tamási Város Önkormányzatához.


A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:


2021. május 5. 700 - 1700 óra között
2021. május 6. 700 - 1700 óra között

A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS HELYE:


Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri Balogh Á. u. 1-3.
Bölcsődevezetői iroda (felső épület)

A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:


Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei