ESEMÉNYNAPTÁR

A bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló, a köztársasági elnök KEH/01231-2/2019. számú határozata értelmében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a köztársasági elnök 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozata értelmében Tamási Város Önkormányzata hirdetményt tesz közzé, melyben tájékoztatja az érintetteket az alábbiakról:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés a), b) és c) pontja alapján, a Tamási Járásbírósághoz

  • 10 fő pedagógus ülnök,
  • 1 fő pszichológus ülnök és
  • 1 fő család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy

megválasztása szükséges.

Bírósági ülnöknek - a Bjt. 212. §-a alapján - az a 30. évét betöltött, de 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Be. 680. § (5) bekezdésben rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy a Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn vele szemben. 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása 4 évre szól.

A jelöléshez szükséges:
a) bírósági ülnökké jelölés (2. számú melléklet);
b) nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (3. számú melléklet)
c) bírósági ülnökök részére kiállított hatósági bizonyítvány.

A jelöléseket 2019. április 10-én 16.00 óráig lehet leadni a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) jegyzői titkárságára, vagy eddig az időpontig eljuttatni ugyanezen címre postai úton. A jelölés tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását. A borítékon szíveskedjenek feltüntetni az „ülnökjelölés” kifejezést.

Az ülnökválasztással kapcsolatban információ kérhető a 74/570-803-as telefonszámon.

Tamási, 2019. március 26.


Letölthető dokumentumok


1. számú melléklet - A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
2. számú melléklet - Bírósági ülnökké jelölés
3. számú melléklet - Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei