ESEMÉNYNAPTÁR

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban: szülők), hogy 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi 1döpontokban kerül sor:

  • 2019. április 11.napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
  • 2019.április 12.napján (pénteken) 8 órától 19 óráig.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2013.augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az  Nkt. 50. § (6) bekezdése  alapján  az  általános iskola  köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018.február 28. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyivánosságra hozta.

A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcimet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi Központ, címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző; más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola elsö évfolyamára.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek

Göttlingerné Pintér Judit
járási hivatalvezető

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei