• Tájékoztató az 50, 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéről
ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (1b) bekezdése alapján a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

Tamási Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására a VERTIKÁL-Alisca Terra Konzor-ciummal (amelyben a Közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.) kötött közszolgáltatási szerződést. A Közszolgáltató mind 50 l-es, min 60 l-es gyűjtőedényt biztosít azon személyek számára, akik a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használják.

Egyszemélyes háztartás esetén választható kedvezmény

A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy esetében az 50 illetve 60 literes edényre való jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás (hatósági bizonyítvány) útján a közszolgáltató részére bizonyítja. Az igazolás kiadására vonatkozó kérelem az erre a célra rendszeresített – alább letölthető – nyomtatvány kitöltésével nyújtható be a következő helyszínen:

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági és Igazgatási Osztály (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., földszint 10. számú iroda)

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő: 8.00-11.30 és 12:30-17:30 óráig,
  • csütörtök: 8.00-11.30 és 12:30-16:30 óráig


A kérelmet 3000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, melyet a postahivatalokban tud megvásárolni, az illeték állami bevétel. Akadályoztatása esetén a kérelmet meghatalmazottja útján is benyújthatja. Ezt követően a hatósági igazolás birtokában igényelheti a kisebb gyűjtőedényzet igénybevétele miatti szerződésmódosítást.

Többszemélyes háztartás esetén választható gyűjtőedényzet

Többszemélyes háztartás esetén a fenti gyűjtőedények közül – az 50 l-es és 60 l-es edényzet kivételével – bármelyik választható, azzal, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot.
A gyűjtőedény méretét igazolni kell, az erre vonatkozó, Közszolgáltató által kiadott matricát a gyűjtőedé-nyen jól látható helyen el kell helyezni, amelyet a Közszolgáltató folyamatosan ellenőriz.


Gyűjtőpontokon történő hulladékszállítás

Tamási városban vannak olyan településrészek, ahol a hulladékgyűjtés nem házhoz menő rendszerben, hanem gyűjtőpontokon tud megvalósulni a domborzati és infrastrukturális viszonyok miatt. Ennek érdekében a közszolgáltatóval egyeztetve kialakításra kerültek illetve kerülnek a gyűjtőpontokhoz szükséges alapzatok, illetve elhelyezésre kerültek a hulladékgyűjtő edények.

Tamási város közigazgatási területén kijelölt gyűjtőpontokkal érintett utcák

Utcanév Házszám
Kobakhegy teljes terület
Kishenye 34-38., 40-44., 50., 58., 60-62., 64-74.
Adorjánújtelep utca teljes terület
Szurokhegy teljes terület
Öreghenye teljes terület
Szarkahegy 1-12/B., 77-83., 86., 88-91.
Adorján puszta teljes terület
Kosba teljes terület
Tuskós 27-40.
Újvárhegy 1-8., 10-13., 15-16., 19-24., 33., 46., 60.
Kecsege puszta teljes terület
Csollányos puszta teljes terület
Szemcse puszta teljes terület


Tekintettel arra, hogy ezen un. peremterületeken élők számára nem azonos feltételekkel biztosítható a közszolgáltatás, részükre díjkedvezmény nyújtható az alábbiak szerint:
Valamennyi ingatlan ingatlanhasználójának 50 l-es edény után kell megfizetnie a közszolgáltatási díjat, amennyiben

  • 1-2 fős háztartás esetén 50 l-es ,
  • 3-5 fős háztartás esetén 80 l-es,
  • 5 fő feletti háztartás esetén 110 l-es

gyűjtőedény igénybevételére köt szerződést a közszolgáltatóval.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az esetleges ked-vezmények eseteit, azonban a Ht. 35. § (3) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az önkormányzat megtéríti az NHKV Zrt. részére.

Szüneteltetés
Szüneteltethető a szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább egy hónapig senki nem tartózkodik, illetőleg a végzett tevékenység megszűnése miatt hulladék nem keletkezik.
Az együttesen használt és a szállítási díjat is így fizetők esetében szünetelés csak akkor igényelhető, ha minden ingatlan esetében fennáll a fenti feltétel és a szünetelést közösen kérik.
A szünetelésre vonatkozó igényt a Közszolgáltató felé írásban, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal be kell jelenteni, megjelölve a szünetelés várható időtartamát is. A szünetelés kerek naptári hónapokra vonatkozhat, legrövidebb tartama egy hónap. A szünetelés körülményeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak haladéktalanul be kell jelenteni. A közszolgáltató a bejelentések valóságtartalmát ellenőrizheti.
Határozatlan idejű szüneteltetés esetén a járási hivatal igazolása kell arról, hogy az ingatlan lakatlan, azaz ott sem lakó, sem tartózkodási hellyel rendelkező nincs bejelentve.
Határozott idejű szüneteltetés esetén a Közszolgáltató felé meg kell jelölni annak okát. A közszolgáltató további nyilatkozatot vagy igazolást bekérhet, illetve  helyszíni ellenőrzést végezhet.
Amennyiben a szünetelés feltétele megszűnik, és azt az érintett nem jelentette be, a közszolgáltató jogosult erre az időszakra a szolgáltatás díját követelni.
A szünetelés időtartama alatt kihelyezett hulladékot a közszolgáltató külön térítés ellenében a megrendelő költségére – amely a hulladékot elhelyező terhére áthárítható – elszállítja.

Tamási Város Önkormányzata


Kérelem nyomtatvány az 50, 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez igazolás kiállítására – LETÖLTHETŐ INNEN

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Facebook
Twitter @Tamasivaros Tweetjei